NOURISHING & FORTIFYING SHAMPOO – Anti hair-fall fortifying shampoo for weakened hair, prone to falling due to breakage.